Niçin Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi?

Ülkemiz, yıllardır serbest piyasa ekonomisini, sınırsız bir sermaye özgürlüğü olarak değerlendiren partiler tarafından yönetilmiştir. Bugün ülkemizin bir çok sorununun özüne baktığımız zaman, bir vahşi kapitalist olarak tanıtacağımız yönetimlerin getirdiği sorumsuz ekonomik politikalar yüzünden yolsuzlukların, kayıt dışı ekonomi ve kara para trafiğinin oluşturduğu geniş halk kitlelerinin sürekli yoksullaştığı, bu yoksullaşmanın başta aile olmak üzere sosyal yapımızda derin yaralar açtığını görürüz.

İşsizler ve Emekciler Halk Hareketinin dayandığı temel düşünce; ülkemizde dar gelirlinin, köylü, işçi ve esnafın, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını geliştirerek toplumsal yapımızı güçlendirmektir.

Geniş halk kitlelerinin eğitim, kültür ve ekonomik bakımdan yükselmesine dayanmayan hiç bir anlayış insanlığa huzur getirmemiştir.

Katı devletçi anlayışların da insanın doğal karakterinde bulunan girişimci, yaratıcı ve üretici nitelikleri yok ettiği görülmüştür. İşsizler ve Emekciler Halk hareketi ekonomide bu yüzden üçüncü bir yolu önermiştir. İlk defa ortaya atıldığı 1960’lı yıllardan günümüze haklılığı bir kere daha ortaya çıkmıştır.

Blokların dağılmasından sonra tek kutuplu dünyada ortaya çıkan bölgesel savaşlar, açlık ve yoksulluk içinde kıvranan uluslar, büyük devletlerin sosyal politikalardan vazgeçerek daha da katı bir kapitalist uygulama içine girmeleri bütün insanlığı karamsar bir gelecek endişesine sürüklemiştir.

UNİCEF, UNESCO, BM gibi kuruluşların önemini yitirdiği, dünya doğal kaynaklarının önemli bir kısmını kullanarak sürekli zenginleşen büyük devletlerin bu kuruluşlara yaptıkları katkıları kıstığı bir ortamda, dünyada ortaya çıkan gelir dağılımındaki uçurum, bunun doğal sonucu olan ekonomik durgunluk, artık denizin bittiğini göstermektedir. Bütün dünyanın yeni bir ekonomik model ve anlayışlara doğru yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bu yol ise işsizler ve emekciler Hareket’tir.

Bu yüzden işsizler ve emekciler Halk Hareketine bütün dünyanın gereksinmesi vardır.  Bu özellikle vurguladığımız gibi onun evrensel boyutunu oluşturur. Aynı zamanda İşsizler ve Emekciler Halk Hareketi Türkiye’nin tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik gerçeklerinden beslendiği için yerli, yani ulusal bir sol anlayıştır. Anadolu’da bin yıla yakın bir zamandan beri bildiğimiz imece ve benzeri sosyal örgütlenme biçimlerinin, çağın gereklerine uygun bir biçimde değerlendirildiği Türkiye’nin gerçeklerinden beslenen özgün bir anlayış.

Bu yüzden;

İnsanın ve toplumun özgürleşmesi,

Kazanılan özgürlüklerin güvence altına alınması,

İnsanların ve toplumların iyiye ve güzele doğru gelişmeleri ve ilerlemeleri,

Bireysel ve toplumsal üretkenliğin yaygınlaşması ve çoğalması için

İŞSİZLER VE EMEKCİLER HALK HAREKETİ,

Adalet, eşitlik ve özgürlük kavramlarının birbirinden ayrılmadan iç içe insanlığın yararına sunulabilmesi için

İŞSİZLER VE EMEKCİLER HALK HAREKETİ,

Etkin ve toplum yararına bir yönetim için katılımcı bir demokrasi, hızlı gelişmenin sürekliliği,

Güçsüzlerin de güçlendirildiği yaşama hakkına saygı gösterilen kişinin özgürlüğü, halkın dirliği, ulusun birliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için

İŞSİZLER VE EMEKCİLER HALK HAREKETİ,

Herkesin hakça bir düzende özgürce ve barış içinde esenlikle ya­şayabilmesi için,

İŞSİZLER VE EMEKCİLER HALK HAREKETİ.